Location:

KOM 4581 - VASIL NIKOLOV ET S.B.Co

Address:

Plovdiv, ul.Karlovska 2

Phones:


Stationary: (+359) 32 951655
Stationary: (+359) 32 944757