Оценяване на дълготрайни материални активи, финансови и бизнес консултации преди 3 години, 8 месеца

  • Промотира нови продукти и услуги

Company summary

Country of registration: България
Company focus: Услуги
ЕИК по булстат: 831515892

Introduction

Инвестор АД е частно акционерно дружество, регистрирано по фирмено дело № 5718/14.04.1994 г. от Софийски градски съд. Дейността ни е акцентирана върху експертни оценителски и консултантски услуги за нуждите на граждани и фирми от реалния сектор. От 1999г. Дружеството е лицензиран от Агенцията за приватизация оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия. След влизане в сила на Закона за независимите оценители дружеството и неговите оценители са членове на Камарата на независимите оценители и осъществяват дейността си и чрез издадените сертификати за оценка на: недвижими имоти; цели предприятия; машини и съоръжения; интелектуална собственост
Email: Mail to
Телефонни контакти:
Стационарен:
(+359) 2 9515711
Мобилен:
(+359) 88 8219571
Факс:
(+359) 2 9534207
Мобилен:
(+359) 87 8787646